บริการของเรา
ทีมงานจัดทำเนื้อหาสำหรับลูกค้า 7-11 โดยเฉพาะ
เพื่ออำนวยความสะดวก ในการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ไว้ดังนี้
 • ใบทะเบียนการค้า
 • แบบ ภ.พ.01.1 , แบบ ภ.พ.01
 • หนังสือรับรอง+วัตถุประสงค์
 • หน้า ห.ส.2 ,3
 • ตรายาง 1 อัน (อีก 1 อันจะเก็บที่ NNN)
 • รายงานการประชุม-เพื่อนำไปเปิดบัญชีธนาคาร
 • ใบแจ้งหนี้ ท่านต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมให้กับ NNN
สิ่งสำคัญ เมื่อท่านได้จ่ายค่าสิทธิไปในเดือนนี้แล้ว ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ท่านต้องจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ของค่าสิทธิที่จ่ายไป
 • จัดเตรียมเอกสาร เพื่อขึ้นทะเบียนนายจ้าง - ประกันสังคม
 • สำเนาบัตรประชาชนพนักงาน โดยภายในสำเนานั้นให้ระบุ เงินเดือนที่ได้รับ, โรงพยาบาลที่เลือก, พนักงานเคยมีประกันสังคมมาหรือยัง
 • สิ่งที่ควรรู้
 • พนักงานที่มีบัตรประกันสังคมมาแล้ว สามารถใช้บัตรเดิมต่อได้ทันที
 • ท่านต้องจัดส่งเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนประกันสังคม ภายในเดือนที่เปิดร้านอย่างช้าที่สุด โดยต้องทำงาน 4 เดือนเนื่องจากเงนสมทบจะถูกส่ง
 • ในเดือนถัดไปเมื่อพนักงานเริ่มงาน
 • พนักงานใหม่ ที่ไม่เคยมีประกันสังคม หรือขาดส่งแล้ว ต้องส่งเงินสมทบก่อน 3 เดือน จึงจะใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้ นะค่ะ
 • เมื่อพนักงานมาทำงานให้แจ้งรายชื่อและส่งบัตรประชาชน เพื่อขึ้นประกันสังคม มาที่ NNN ทันที
 • ใบกำกับภาษี+หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ค่าจ่ายค่าสิทธิให้กับ CP ALL
 • ใบกำกับภาษี+หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ค่าตอบแทนทุกๆ เดือนที่ท่านได้จาก CP ALL
 • สมุดธนาคาร ในนามชื่อ นิติบุคคล ธนาคาร ? และเลขที่ หน้าสมุดและรายการเคลื่อนไหวทุกๆเดือน
 • หากท่านมีเงินกู้ ขอสำเนาสัญญาเงินกู้และใบเสร็จที่จ่ายเงินกู้ทุกงวด
 • บิลค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นของนิติบุคคลท่าน และ การจ่ายค่าจ้าง ใบเซ็นต์รับหรือใบโอนเงินทุกเดือน