บริการของเรา

รับจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท / ห้างหุ้นส่วน / ร้านค้า และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

 • ย้ายสถานประกอบการ
 • เปลี่ยนแปลงเลขที่ ที่ตั้งสถานประกอบการ
 • เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้ถือหุ้น
 • เปลี่ยนแปลงชื่อ
 • เปลี่ยนแปลงแบบตราประทับ
 • ค่าบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
 • จดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 3,000 บาท
 • จดทะเบียนกรมสรรพากร 3,000 บาท
 • (ค่าบริการจดทะเบียนยังไม่รวมค่าธรรมเนียม)
 • ขั้นตอนจดทะเบียนบริษัทฯ
 • จองชื่ออย่างน้อย 2 ชื่อไทย + อังกฤษ
 • จัดทำตรายาง
 • จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้
  1. สำเนาบัตรประชาชนอย่างน้อย 3 ท่าน
  2. สำเนาทะเบียนบ้านอย่างน้อย 3 ท่าน
  3. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าบ้าน
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน หลังที่จะจัดตั้งบริษัท / ห้าง
  5. หนังสือยินยอมใช้สถานที่จากเจ้าบ้าน
  6. แผนที่ตั้ง
 • แจ้งวัตถุประสงค์การประกอบการ
 • แจ้งสัดส่วนการถือหุ้น
 • แจ้งผู้มีอำนาจลงนาม
 • ค่าบริการ (ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท)
  1. จดทะเบียนบริษัท 12,000 บาท
  2. จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด 6,000 บาท
 • ขั้นตอนจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • รูปถ่าย สำนักงาน 2 รูป
 • เอกสารการจดทะเบียนต่างๆ เจ้าหน้าที่ของเรา
 • จะให้คำแนะนำอีกครั้ง
 • ค่าบริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,000 บาท
 • ขั้นตอนการจดทะเบียนร้านค้า
 • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของกิจการ
 • สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หลังที่จะจัดตั้งร้านค้า
 • สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือยินยอม
 • ให้ใช้สถานที่จากเจ้าบ้าน
 • แผนที่ตั้ง
 • รูปถ่ายร้านค้า
 • ค่าบริการจดทะเบียนร้านค้า 3,000 บาท