บริการของเรา
เราคือทีมงาน คุณภาพ ที่ท่านไว้วางใจ
www.npn.co.th
บริษัท เอ็นพีเอ็น บัญชีและธุรกิจ จำกัด
รับทำบัญชีธุรกิจทั่วไป ทุกประเภท
ให้บริการจัดทำบัญชีทุกประเภท รับทำบัญชี
ประจำเดือน จัดทำงบการเงิน บริการยื่นแบบ
ภาษีส่งสรรพากร และจัดทำประกันสังคม นำส่ง
เลขที่ตั้ง 63 คู้บอน 6 แยก 3 แขวงรามอินทรา
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
บริษัท เอ็นเอ็นเอ็น บัญชีและธุรกิจ จำกัด
รับทำบัญชีธุรกิจ เฟรนไชส์เซเว่น
ให้บริการจัดทำบัญชีธุรกิจเฟรนไชส์เซเว่น
รับทำบัญชีรายเดือนเฟรนไชส์เซเว่น
เลขที่ตั้ง 65 คู้บอน 6 แยก 3 แขวงรามอินทรา
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
บริษัท เอ็นโอเอ็นจีวายเอโอ จำกัด
รับจดทะเบียนจัดตั้งบรษัท เปลี่ยนแปลงอื่นๆ
บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เพิ่มทุน
ลดทุน เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจ
ผู้ถือหุ้น ฯลฯ
เลขที่ตั้ง 65 ซอยคู้บอน 6 แยก 3
ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
บริษัท เอ็นเอชอาร์ เมเนจเม้นท์ จำกัด
รับจัดทำเงินเดือนและประกันสังคมรายเดือน
รับจัดทำบัญชีเงินเดือน ดูแลสัญญาพนักงาน
ประกันสังคม กฎหมายแรงงาน
สวัสดิการต่างๆ
เลขที่ตั้ง 65 ซอยคู้บอน 6 แยก 3
ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิตี้แอ็คเค้าท์
รับตรวจสอบบัญชี
ให้บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจงบการเงิน
เซ็นต์งบประจำปี โดยทีมผู้สอบบัญชี
โดยตรง
เลขที่ตั้ง 207 ซอยคู้บอน 6 แยก 1
ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
บริษัท เอ็นพีเอ็น เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
รับจดทะเบียนจัดตั้ง และเปลี่ยนแปลงอื่นๆ
รับจดทะเบียน จัดตั้ง ร้านค้า ,
ห้างหุ้นส่วนจำกัด , บริษัทจำกัด
และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอื่นๆ
เลขที่ตั้ง 58 คู้บอน 6 แยก 3 แขวงรามอินทรา
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230