บริการของเรา

รับจัดทำบัญชีรายเดือน และบริการรับจัดทำบัญชีรายปี

 • จัดทำบัญชี รายรับ รายจ่าย รายวันซื้อ รายวันขาย รายวันทั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภท
  ทำการตรวจสอบให้ถูกต้องแล้วยื่นแบบภาษีประจำเดือน
เอกสารที่ท่านต้องจัดเตรียมให้สำนักงานบัญชีดังนี้
 • สำเนาใบกำกับภาษีขาย / ใบเสร็จรับเงิน เอกสารรับเงินและขาย
 • ต้นฉบับใบกำกับภาษีซื้อ / ใบเสร็จรับเงิน เอกสารจ่ายเงินและซื้อ
 • บิลค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบเดือนนั้น
 • statement ธนาคารที่มีรายการในรอบเดือนนั้น
 • ขอรับเอกสารที่บริษัทท่าน ช่วงต้นเดือน โดยจะโทรนัดวันรับอีกครั้ง
 • สรุปการจ่ายเงินเดือนพนักงานและกรรมการในรอบเดือนนั้น
 • หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายที่ออกในรอบเดือนนั้น
 • รายงานสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นเดือน / สัญญาต่างๆ
 • ให้คำปรึกษา และแนะนำในสิ่งที่ถูกต้อง
บริการยื่นแบบภาษีกรมสรรพากร ทุกเดือน
 • ภ.ง.ด.1 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เงินเดือน
 • ภ.ง.ด.53 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายนิติบุคคล
 • ภ.ธ.40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • ภ.ง.ด.3 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดา
 • ภ.พ.30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม