บริการของเรา

รับจัดทำประกันสังคมรายเดือน รับขึ้นทะเบียนนายจ้างรับติดต่อกรมแรงงาน

 • จัดทำประกันสังคม แจ้งเข้า-ออก พนักงานประจำ ดำเนินการขอสิทธิพิเศษเพื่อพนักงานของท่าน ประกันสังคม กฎหมายแรงงาน สวัสดิการต่างๆ

เมื่อบริษัทฯ ท่านมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างและขึ้นทะเบียน ประกันสังคมให้กับลูกจ้างภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีลูกจ้าง
นายจ้างมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งด้วย ปัจจุบันนายจ้างจ่าย 5% และหักจากเงินเดือนลูกจ้างอีก 5%
ของเงินเดือน กรณีกรรมการบริษัท หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการ ไม่ถือว่าเป็นลูกจ้าง จึงไม่มีสิทธิขึ้นทะเบียน ลูกจ้างของกิจการ

เอกสารที่ต้องใช้ในการขึ้นทะเบียนนายจ้าง
 • สำเนาหนังสือรับรอง ไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
 • สำเนารายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท
 • สำเนาข้อบังคับบริษัท(ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้ความยินยอม/หรือผู้ให้เช่า
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ให้ความยินยอม/หรือผู้ให้เช่า
 • สำเนาบัตรประชาชนกรรมการทุกคน
 • สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการทุกคน
 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์บ้าน/หรือสัญญาซื้อขาย
 • หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่/หรือสัญญาเช่า
 • แผนที่ตั้ง
 • สำเนา ภ.พ.20 หรือ ภ.พ.01 / ภ.พ.09 (ถ้ามี)
ค่าบริการ ขึ้นทะเบียนนายจ้าง 3,000 บาท
ค่าบริการจัดทำประกันสังคมรายเดือน เริ่มต้นเดือนละ 1,000 บาท